9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Verwoeste stad

Rotterdam, 22 april 2012

Op 1 decembert 1949 werd in het Museum Boymans een grote tertoonstelling van werken van de in Parijs wonende Russische beeldhouwer Ossip Zadkine geopend, alwaar een ontwerp voor een monument voor de verwoeste binnenstad van Rotterdam sterk de aandacht trok.

Op 13 februari 1950 werd de bronzen maquette van dit beeld tijdelijk opgesteld in één der wandelgangen van het Stadhuis. De directie van ‘De Bijenkorf’ koesterde namelijk het plan om het beeld aan de stad te schenken en hield daartoe ook besprekingen met de beeldhouwer, voornamelijk over de toekomstige plaats in het stadsbeeld. In een brief aan het gemeentebestuur sprak de schenkster de hoop uit, dat Rotterdam bereid zou zijn het beeld te aanvaarden en het in de stad een plaats te geven, bij voorkeur op het noordelijk hoofd van de Leuvehaven. Alle kosten zouden door haar worden gedragen met uitzondering van die, verbonden aan de vervaardiging van de sokkel en de plaatsing, waarmede een bedrag van Fl. 24.500,- zou zijn gemoeid. Burgemeester en Wethouders waren van mening dat, gezien ook de gunstige perscommentaren, de gemeente de schenking van dit bijzondere kunstwerk met grote erkentelijkheid moest aanvaarden.

In maart 1951 stond het vast dat het beeld nu definitief naar Rotterdam zou komen: de Belastingsdienst had immers vrijstelling van invoerrechten verleend voor het in Frankrijk te gieten beeld. Het werk was toevertrouwd aan de firma Susse te Arceuil, die het cire perdue procédé toepaste, dat grote artistieke mogelijkheden bood, omdat men er het in klei door de kunstenaar gemodelleerde origineel zonder meer in brons kon overzetten en zodoende alle recht aan de oorspronkelijke makelij kon doen wedervaren.

Namens de schenkster heeft mr. F.J. Brevet op 15 mei 1953 Zadkine’s monument ‘Verwoeste stad’ – ook wel ‘Stad zonder hart’ genoemd – aan burgemeester Van Walsum overgedragen. Ter gelegenheid van deze overdracht werden zilveren exemplaren van de in opdracht van de Rotterdamse Kunststichting geslagen penningen aan de schenkster, de beeldhouwer en aan mr. Brevet aangeboden.

Het beeld, waar velen aanvankelijk wegens zijn onconventionele vormgeving met reserve tegenover stonde, is geleidelijk algemeen aanvaard en gewaardeerd en voor Rotterdam een toeristische attractie geworden

uit:
Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam
uitgave: Gemeentelijke Archiefdienst
jaar: 1972
auteur: L G.W.J. Nieuwenhuis – Verveen
foto: H. M. Vrijmoet