9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Het Spiekman-monument

Rotterdam, 7 februari 2013

Tot onze vreugde zijn wij thans in staat onzen lezers de juiste afbeelding te kunnen aanbieden van het monument, dat ter eere van de nagedachtenis van onzen onvergetelijken voorman Hendrik Spiekman in onze stad zal worden opgericht. Bijgaande tekeening stemt volkomen overeen met de foto, welke wij van de maquette in het atelier van den ontwerper architect Berlage lieten maken en verschilt in alle opzichten van het slappe suikerbakkersgewrocht, dat het “Dagblad van Rotterdam” zijn lezers aanbood als de afbeelding van het monument.

De teekening in het Dagblad vertoont niet alleen in de details fouten, maar terwijl de vleugels van het monument bestaan uit vier gedeelten, welke hoeken met elkaar maken, heeft aan het middenstuk de teekenaar van dat blad zacht rondende vleugels gebakken, uitloopend op ‘n pièdestal met banaal handwaschkommetjes. Van heel de strenge, ernstige architectuur van Berlage’s ontwerp is daar niets terecht gekomen. Men heeft zoo weinig het ontwerp begrepen, dat de hardsteenen banken maar brutaalweg zijn veranderd in een paar smakelooze tuinbanken. Het waterbekken van het middenstuk werd potsierlijk wijwaterbakje, enz.

Hoe langer men de beide teekeningen vergelijkt, hoe meer men zich verbaast over den treurige moed om zoo een kunstwerk belachelijk te maken.

Onze lezers zien uit onze afbeelding, hoe het monument Spiekman waardig is, en hoe het aan het P.C. Hooftplein tegenover het Spartaveld een blijvende herinnering zal blijken aan dezen onvermoeibare strijder voor het goed recht der arbeiders.

uit:
Voorwaarts
16 april 1921