9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

De Weste Wagenstraat

Rotterdam, 2 januari 2012

De Weste Wagenstraat is steeds het centrum der stad geweest. De eene winkel naar de andere, was deze straat steeds het doel van het kooplustige publiek. Zoo was het tot voor ca. 15 jaar.

Bij de uitbreiding, welke de stad Rotterdam nadien onderging, werd zooals het gewoonlijk gaat, alle aandacht gewijd aan die nieuwe wijken en het oude centrum werd het kind van de rekening. De bestrating van de Weste Wagenstraat bleef nog steeds Middeleeuwsch, nadat reeds andere veel mindere belangrijke verkeersstraten, van een prachtige asphalt=plaveisel waren voorzien. Het publiek ging deze straat mijden, waardoor de winkeliers schade ondervonden. Het heeft enkele jaren geduurd, voordat tenslotte het oude wegdek door een asphalt-bedekking werd vervangen, doch intusschen was de “loop” zienderwijze minder geworden. De funeste invloed van de jarenlange verwaarloozing bleef merkbaar. Dcoh hierbij bleef het niet. De gemeente Rotterdam kreeg groote bouw- en breekplannen! De doorbraak van Coolsingel naar Goudsche Singel! waaraan voetje voor voetje begonnen werd! In de Weste Wagenstraat herleefde de hoop weer. Deze doorbraak zou ten eerste het groot aantal achterbuurten doen verdwijnen en tevens de mogelijkheid openen dat de W. Wagenstraat weer een “loopstraat” zou worden. Gedurende zeer langen tijd was de Weste Wagenstraat voor niet-ingewijden nagenoeg niet te bereiken, behalve van den Hoogestraat-kant. Men berustte echter, want… de doorbraak zou er komen. De doorbraak was er, doch iemand die deze kale. braakliggende zandvlakte zag, gevoelde vanzelfsprekend geen neiging, zich in deze “woestijn” te begeven. Weer een teleurstelling! Ende desespereert niet!….

Er zou een mooie, groote brug komen! Doch twee en een half jaar lang was alle verkeer naar de Goudschen Singel en dus ook van den Coolsingel, afgesloten. Herhaalde malen werd door de winkeliers een ernstige klacht hierover geuit, doch er was niets aan te veranderen. Gedurende deze twee en een half jaar is de Weste Wagenstraat dermate achteruitgegeaan, dat een groot aantal winkeliers, welke hun zaken reeds 15 tot 20 jaren hadden gevestigd, zich genoodzaakt zagen, het veld te ruimen, wilden zij niet het slachtoffer worden van deze langdradige brug-geschiedenis. Op deze wijze hebben de winkeliers in de Weste Wagenstraat op zeer pijnlijke wijze de nadeelen ondervonden van een door de gemeente zeer onprachtisch uitgevoerd afbraak- en bouwplan. Op hun klachten desbetreffend, werd steeds afwijzend beschikt.

uit:
Voorwaarts (Sociaaldemocratisch Dagblad)
donderdag 8 oktober 1931