9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Forum: Wederopbouw van Rotterdam

Rotterdam, 30 november 2011

Dit nummer wil in de eerste plaats een overzicht geven van wat sedert de bevrijding, toen de wederopbouw van de in de Mei-dagen van 1940 zo deerlijk gehavende binnenstad van Rotterdam eerst ernstig kon worden aangevat, is tot stand gekomen.

De redactie heeft niet gestreefd naar volledigheid, doch naar een verzameling materiaal, die, naar haar inzicht een zinrijke doorsnee-beeld zal kunnen geven van het tot nu toe gerealiseerde, waaraan het basisplan 1946 ten grondslag lag, welk basisplan werd gepubliceerd in “Forum” No 2 van 1946.

Dat dit basisplan sedertdien met de veranderende inzichten evoluteerde, moge blijken uit een vergelijking van bedoeld plan van 1946 en dat, opgenomen in dit nummer op pag. 126 met de toelichting van de heer Ir. C. van Traa. Ook de beschouwingen, van de heer Ir J. Rutgers, van de financiële aspecten – althans wat de grote lijnen aangaat – kunnen in dit verband verhelderend werken.

Als noodzakelijke aanvulling op het stadsplan zijn ten slotte in dit nummer opgenomen de uitbreidingsplannen “Klein-polder”, “Zuidwijk” en “Pendrecht” met een artikel van Mevr. L.Stam-Beese.

Gaarne betuigen wij op deze plaats aan de heren Van Traa en Rutgers, beiden directeur van de Dienst van Stadsontwikkeling en Wederopbouw van Rotterdam, als ook alle genoemde schrijvers en verder allen, die aan de totstandkoming van dit nummer hebben meegewerkt, op deze plaats onze dankk,

De Redactie

uit:
Forum (maandblad voor architectuur en gebonden kunsten)
No 4/5
1953
blz 3